icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

HỒ SƠ TIẾP NHẬN NGƯỜI VÀO QUẢN LÝ TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI

1. Đối với trường hợp người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định:

1.1. Lý lịch tóm tắt của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc (Mẫu số 30 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của chính phủ).

1.2. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc (Mẫu số 36 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của chính phủ).

1.3. Văn bản xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định của cơ quan công an có thẩm quyền.

2. Đối với trường hợp người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định:

          2.1. Lý lịch tóm tắt của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc (Mẫu số 30 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của chính phủ).

2.2. Bản xác nhận về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc (Mẫu số 35 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của chính phủ).

2.3. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc (Mẫu số 36 Phụ lục II Nghị định số