icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội (trước đây là Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số V Hà Nội theo Quyết định số 127/2002/QĐ-UB ngày 30 tháng 9 năm 2002). Tháng 8 năm 2012 được đổi tên và xác định lại chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 3734/2012/QĐ-UB ngày 20/8/2012 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (Với chức năng, nhiệm vụ: quản lý, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khoẻ; phòng, chống tái nghiện; tổ chức dạy văn hoá, dạy nghề; tổ chức lao động sản xuất và hỗ trợ người sau cai nghiện ma tuý chuẩn bị các điều kiện tái hoà nhập cộng đồng). Tháng 5/2015, Trung tâm được thí điểm bổ sung chức năng nhiệm vụ (điều trị nghiện ma túy tự nguyện) theo quyết định 2230/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Tháng 8/2017 đổi tên thành Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội theo Quyết định số 6076/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.